Nikdo se mně neptal jestli se chci narodit, tak mi teď neříkejte jak mám žít!

Energetismus jedince

Spousta lidí si neuvědomuje, že svět kolem nich se střádá ze složité pavučiny myšlenek, přání a tužeb. Tyhle myšlenky, přání, tužby, vyvstání z naší mysli, z naší podstaty. Z toho, z čeho je upředeny mysl a duše každého člověka. Mluvím o světě lidí, o světě, ve kterém se pohybuje většina z nás, aniž by si uvědomovala, že obsažení světa jako takového je velmi složité. Nyní se zaměříme na jednu z mnoha vrstev tohoto světa. Setkáváme se s ním každý den. Na ulici, v lese, u nás doma. Všude, kde je přítomna naše mysl. Je to svět nás, bytostí.

První, co bychom si měli uvědomit, je to, že náš svět není totožný. Prakticky každý si ve své vlastní hlavě vytváříme vlastní realitu. Naše světy jsou odlišné, přitom stejné. Odlišné naším vnímáním a představami a stejné svou podstatou. Budeme mluvit o světě jedince. Pro lehčí představu Vám budu udávat mé vlastní příklady, podložené studiem sebe sama.

Začneme základním rozborem duchovna jedince. Spousta z Vás dozajista ví, že v těle se nacházejí jistá energetická centra. Koncentrace duchovní a fyzické energie, které napomáhají našemu tělu, mysli i duši fungovat. C jogínské terminologii se tato centra nazývají „Čakry“ v terminologii Hinduismu a Šintoismu to jsou „Obrazy Drahmy“ (Drahma = odvozeno od sanskrtského slovního kořene „dhri“, a znamená způsob bytí). V Křesťanské, Islámské a Judaistické terminologii jde o „centra víry“. Ať už tato centra nazveme jakkoli, jsou stále těmi stejnými centry proudící energie. Každé toto centrum (až na Sahasránu a Múládháru) má dvě podoby (aspekty).

 

Jsou to tato centra:
(V následujícím textu budu používat spíše terminologii Joginismu,upozorňuji, že následující text je ořezanou verzí, jelikož pouze doplňuje tento článek)

 

Sahasrára
„Temenní čakra“

 • Umístěna na vrcholku hlavy, směřuje vzhůru
 • Jde o nejvyšší čakrové centrum, přijímající energii Universu (jeden z dalších rozměrů bytí)

 

Adžňá
„Čelní čakra“

 • Umístěna na čele mezi obočím (první aspekt), prolínající se skrze celou hlavu až k její temenní části (druhý aspekt)
 • Známá pod výrazem „Třetí oko“
 • Jde o propojení jedince s duchovnem a jeho vlastní intuicí

 

Višúddha
„Krční čakra“

 • nachází se na ohryzku (první aspekt) a prolíná se skrze krk až za krční jamku (druhý aspekt)
 • Jde o centrum komunikace a projevů vůle

 

Anáhata
„Srdeční čakra

 • Nachází se naproti srdci (první aspekt) prolíná se skrze hrudník až k vnitřní straně páteře (druhý aspekt)
 • Jde o centrum vztahů a lásky jak k sobě samému ta k ostatním jedincům

 

Manipúra
„Solar-plexus“

 • Nachází se přímo na solar-plexu (první aspekt) až k jeho zadní straně, zasahujíc do páteře (druhý aspekt)
 • Jde o centrum vůle osobnosti, jeho mentálních pochodů a citových vazeb

 

Svadhišthána
„Sakrální čakra“

 • Nachází se nad ohanbím (první aspekt) a prostupuje skrze rozmnožovací ústrojí až dolnímu konci páteře, kříži (druhý aspekt)
 • Jde o centrum sexuality, emocí a mezilidských vztahů

 

Múládhára
„Kořenová čakra“

 • Nachází se mezi řitním otvorem a šourkem, či na zadní straně děložního hrdla (Zde první a druhý aspekt splývají v jedno)
 • Je spojena s prožíváním nejzákladnějších aspektů existence

 

 

Když nyní víme o oblastech těla, kde se nacházejí energetická centra a ve zkratce co způsobují, můžeme přejít k základní podstatě tohoto článku. A to k samotné duchovní struktuře jedince. Pokud samy sledujete své fyzické a duchovní pochody, neunikne Vám skutečnost, že při jistých životních situacích cítíte napětí, vibrace, bolest či tlak v jistých partiích těla (Například při nadměrné sexuální činnosti může dojít k bolestem v oblasti podbřišku nebo při vyhrocené emoční situaci ke zvýšení tlukotu srdce) Samozřejmě, tyto pochody mají co dočinění i s fyziologií a chemickými změnami. Avšak, v tomto tématu je právě kámen úrazu v tom, že někteří jedinci si neuvědomují to, že současně s těmito pochody korespondují i pochody energetické (z prosté fyzikální příčiny – bez energie nic neexistuje). A právě tyto energetické pochody představují jisté „Dominanty“. Jsou to právě ty Aspekty čakrových center. Zde pak dochází k jisté imaginaci těchto aspektů do určitých podob. Pokud se zabýváte vnitřním rozvojem po této stránce věci, dozajista víte, o čem mluvím. Tato imaginace spočívá v prostém pojmenování určitých Aspektů.

Nyní si rozebereme určité Aspekty na základě posloupnosti jejich umístění, tudíž čakrových center a také s poznatky psychologických teorií 21. století, kde se tyto bytosti nazývají „Archetypy osobnosti“. Aspektů v lidském těle přebývá celkově 13. Přičemž 12 z nich je jedinci přímo příslušící a tvoří celou jeho osobnost, duši, mysl a jistým způsobem i tělo. 13. Aspekt je bytost, přidělená jedinci z „vyšších sfér“ tudíž z Universa. Začneme tedy touto bytostí.

 

Aspekt smyslu „Duchovní vůdce“ „Duchovní dvojče“

Jde o bytost, nepříslušící přímo tělu jedince. Tato bytost přetrvává ve sférách Universu a její úděl je duchovní vedení jedince. Tato bytost k vám promlouvá skrze sny, meditace, ale i prostřednictvím kognitivní intuice či u vyvinutějších jedinců telepatie. Někteří jedinci tuto bytost slýchávají před usínáním, avšak při nedostatečném tréninku ji nelze odlišit od myšlenek, které se ve Vás přes den usadily.
Pokud bychom jí mohli přisoudit místo ve Vašem těle, tak tato bytost přebývá v Sahasráraně „Temenní čakře“ a zprostředkuje jedinci komunikaci s Universem a tím stanovuje úděl jeho inkarnace. (pokud Vám není známo, dle této filosofie jedinec přichází na svět s údělem osobního i duchovního rozvoje, který by jej měl vést k Osvícení) Tato bytost pak Vaši nezkušenou mysl má vést ke kroku, který byste v této inkarnaci měli překonat.

POZOR! Duchovní vůdce nemusí být nutně bytostí Universu jako takového. Může být i jedincem jako vy, avšak na vyšší „duchovní úrovni“ (slovník má pro tohoto jedince výraz „Guru“) Pokud máte svého „Duchovního vůdce“ v „živém“ jedinci, měli byste být na takové „duchovní úrovni“, že si dokážete svou Cestu stanovit sami a tyto jedince využíváte jako ukazatele dalších možných Cest.

POZOR! „Duchovní vůdci“ se mohou počas Vašeho života měnit z mnohých důvodů vnitřního rozvoje.

 

Moudrý stařec a Dítě

Jde o součást osobnosti, která určuje váš směr (Moudrý stařec)a počátek s minulou Cestou (Dítě)
Jsou to ty části osobnosti, které určují Vaše rozhodování na základě prožitých zkušeností.
Nenásilné, sobě vlastní, dají se personifikovat do „Vědomí“.
Jejich energetické umístění by se mělo nacházet v oblasti Adžňái „Čelní čakry“
Vzhledem k blízkému umístění se Sahasrárou dochází k občasnému propojení těchto dvou energií. Zde pak dochází k ukazování Cesty s Vaším „Duchovním vůdcem“
Žádné magické schopnosti se těmto Aspektům nepřisuzují, jelikož se řídí čistě na bázi zkušeností. (Dle jisté teorie díky nim jedinec dokáže předpovídat budoucnost na bázi zažitých zkušeností a vzhledem k tomu, že Svět se pohybuje v cyklech, dokážou tedy jedinci, naplno spojení s těmito Aspekty, předpovídat budoucnost)

 

Persona a Stín

Jde o součásti osobnosti, která interaguje s okolním světem. Jsou plně podřízeny Moudrému starci a Dítěti. Přičemž Dítě na bázi zkušenosti určuje jejich projevy a Moudrý stařec pak jejich důsledky. Konkrétně k těmto osobám, persona je určitý druh postoje, který zachováváme, navazující na Dítě. Stín je pak zobrazovaný obraz v jiných jedincích. To, co bychom chtěli být nebo to co na sobě podvědomě nesnášíme a cítíme, že bychom to chtěli změnit.
Chovají se tak, jak se člověk chovat chce, tudíž si zajišťují jistou neutralitu a nemají vlastní slovo.
Tyto Aspekty mají „moc slova“ a někdy jsou spojovány i s telepatií. Jejich energie je čistě pasivní a přirozená vyrovnanému jedinci.

 

Anima a Animus

Dvě stránky jedincova podvědomí. Anima, ženská stránka a skrytá vášeň, řídící se pomocí smyslů a pocitů (Někdy se tomuto aspektu přisuzuje astrologická podstata planety Venuše)
Animus, mužská stránka, racionální stránka, krotící Animu.
Obě stránky jsou u většiny jedinců imaginovány jako zvířata. De totiž o nejhlubší stránky lidského podvědomí, ovlivňující nás při vyhrocených situacích.
Těmto Aspektům se často přisuzuje moc nad elementy a jinými jedinci (určuje se podle dominance a nadřazenosti Animy a Animu v závislosti na druhém jedinci).
Tyto Aspekty ovládá jedinec vyrovnaný se svou podstatou. Většina jedinců je těmito Aspekty spíše ovládána. Představují totiž čistou vášeň, chladnokrevnost, moudrost, ale i násilí, pobouřenost a nadřazenost, ale i jiné podvědomé reakce jedince.
Právě tyto stránky jsou jedny z nejmocnějších u všech jedinců. Jejich umístění se nachází v Anáhatě „Srdeční čakře“.

 

Matka a Otec

Tyhle stránky nejsou mnou blíže specifikovány, i když se paradoxně nacházejí v osobnostním základu jedince, Manipúře „Solar-plexus“.
Má se za to, že jde o duchovní pra základ osobnosti, se kterým jsme přišli do této inkarnace a specifikuje se také jako duchovní život jedince po celou dobu jeho existence.

 

Panna a Hrdina

Panna je aspektem matky, uvozující Hrdinu. Prakticky jde o ten Aspekt, který jedince uvozuje do rozhodnutí. Je také symbolem mezilidských vztahů, které právě ona uvádí v činnost.
Hrdina je důsledkem Panny. Jde o Aspekt, překonávající veškeré překážky bytí. Pokud je Hrdina příliš slabý, znamená to, že jedinec prozatím není připraven na překážku, která mu byla nastolena.
Tyto Aspekty sídlí v Svadhištháně „sakrální čakře“ a pomocí svých funkcí vedou jedince ke zrození nového života.
Z těchto oblastí pocházejí nejtemnější a nejzáludnější schopnosti jedince. Ať se jedná o sexuální magii či magii manipulativní (telekineze). Jde o jedno z nejsilnějších center, podtržené samotným bytím člověka.

 

Aspekt proměny

Jednoduše, prapůvod všech Aspektů. Pokud člověk dokáže souznít s tímto Aspektem, odhalí se mu veškerá podstata jeho bytí v této inkarnaci. Jde o druhou nejsložitější energii jedince. Její sídlo je v Múládháře „Kořenová čakra“. Představuje jedince jako takového. Přes tuto a čakru Sahasráru „Temenní čakra“, vede cesta k Osvícení.

 

Všechny tyto Aspekty utvářejí bytost jedince jako celek. Každý Aspekt je nesrovnatelný s Aspektem jiného jedince, je univerzální pro právě tohoto jedince.

 

Rada na závěr:

Zamyslete se nad vlastní podstatou, jak se chováte v určitých situacích, buďte k sobě upřímní a nic si nenalhávejte. Pouze skrze upřímnost k sobě samému, byť by to bylo přes něco, co srdceryvně odmítáte, vede k porozumění vlastního nitra. Až si ujasníte, jak se chováte v jistých situacích a přijdete na jisté spojitosti, objevíte svůj jistý Aspekt. Pak jej pojmenujte. Protože to, co má jméno, žije a lépe tomu porozumíte, když budete vědět, co je ta věc zač. Nebojte se ničeho, co je ve vás, jste to vy, vaše součást. Byť by to byl neodolatelný pud znásilňovat děti či zabíjet jiné lidi. Nevyhýbejte se tomu, snažte se tomu porozumět, proč to ve vás opravdu je a k čemu to vede. Pokud se rozhodnete proces porozumění aplikovat na sebe, pokuste se jej aplikovat i na lidi kolem sebe. Jedinec není ve svém jádru zlý. Všichni jsme sem přišli z malého nevinného dítěte. Jakmile toto dítě v jedincích kolem sebe uvidíte, dojdete k porozumění. Jakmile jedinci porozumíte, uvidíte v něm ono dítě. Neodsuzujte jej, jelikož věci, co jiný jedinec dělá, dokážete i Vy a kdo ví, třeba i strašlivějším způsobem. Naslouchejte, nebojte se a hlavně se neutápějte v kolejích beznaděje a stereotypů. Jedině skrze odvahu vede cesta k porozumění. 

Jak jste objevili tento blog ?

Vyhledávačem (4156 | 27%)
Od kamarádů (3630 | 24%)
Náhodou (3953 | 26%)
Jinak... (3621 | 23%)

LÍBÍ SE VÁM TENTO BLOG ?

Ano (4010 | 27%)
Ujde to (3579 | 24%)
Ne (3594 | 24%)
Život nás požírá, my život utrácíme - kdo z nás bude s tím druhým dříve hotov?
JOSEF ČAPEK
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one